ANBI status

anbi200x200Dutch law makes tax deductions possible for frequent or bigger donors.

The text below is in Dutch because it only applies for people from the Netherlands.


 

Hoe krijgt u belasting voordeel?

De belastingdienst betaalt tot 52% van uw donatie aan u terug (check de voorwaarden). Heeft u of bent u van plan een grotere of een terugkerende donatie te doen en wilt u gebruik maken van belastingaftrek, neem dan contact met ons op. Dan vullen we de betreffende formulieren voor u in. Vul formulier hiernaast in of stuur een mailtje naar rik.haanen [at] jacana.help.

Hulp bij belastingvoordeel

10 + 10 =

Documentation

Download

Annual Report 2015

Download

Annual Report 2016

Download

Beleidsplan in het Nederlands

Download

Plan in English

Beleidsplan stichting Jacana

Colofon

 • Correspondentieadres:
 • Heerendonklaan 87
 • 5223XS ‘s-Hertogenbosch
 • Url: www.jacana.help
 • Tel: +3 1 – 6 1 0 5 7 1 0 1 3
 • E-mail:info[at]jacana.help
 • Triodos bank
 • IBAN: NL89 TRIO 0390 3594 16
 • KvK-nummer: 63033747
 • Fiscaal nummer: 855064596
 • Zambia branche Reg: DRNGO 10/0517/15

1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana

1.1 Doelstelling

De doelstelling van Jacana is het creëren van mogelijkheden voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, en met name in Zambia, om economisch te kunnen groeien en daardoor betere leefomstandigheden voor henzelf en de omgeving te creëren.

1.2 Visie

De achterliggende visie achter deze doelstelling is dat veel kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, en met name in Zambia, vaak niet te kans krijgen om hun bedrijf uit te breiden. In de realiteit blijkt dat het veel kleine ondernemers aan kennis ontbreekt. Daarnaast wordt hen vaak de mogelijkheid ontzegd om een krediet bij de bank aan te vragen. Dit resulteert in het feit dat deze gezinnen en hun omgeving niet uit de armoedespiraal kunnen komen.
Jacana vervult een rol in het aanbieden van deze kennis en vaardigheden.
Jacana helpt kleine ondernemers in de voorbereidingen van de kredietaanvraag bij bestaande kredietverleners.

1.3 Werkwijze

Jacana zal kleine Afrikaanse ondernemers uitnodigen die een plan hebben om hun onderneming uit te breiden. Jacana nodigt die ondernemers die al een plan hebben uit voor een aantal workshops. In deze workshops zullen de kleine ondernemers getraind worden in het schrijven van een eenvoudig businessplan, het opzetten van een eenvoudig boekhoudsysteem, het managen van het bedrijf en het gebruik van de computer. Uit deze workshops kiest Jacana de meest belovende kleine ondernemers en gaat deze ondernemers individueel verder begeleiden, omdat iedere businesscase anders en uniek is. Er wordt een goed businessplan gemaakt en fondsen (via crowdfunding) zullen worden gezocht. Als deze binnen zijn zal voor ieder ondernemer indien nodig een expert op hetzelfde vakgebied gezocht worden. Dit zal gebeuren via werving en selectie procedure. Experts kunnen zich aanmelden en de Afrikaanse ondernemer bepaalt samen met Jacana met wie hij of zij een werkrelatie aangaat. De expert zal voor enkele weken naar Afrika komen en Jacana zal in een in-country training de do’s en dont’s van de cultuur uitleggen. De expert zal met de Afrikaanse ondernemer gaan samenwerken voor een paar weken en ze zullen hun kennis delen en een plan van aanpak opstellen. Nadat de expert weer weg is zal Jacana de ondernemer voor een langere tijd blijven volgen en indien nodig ondersteuning bieden. De expert kan beschikbaar blijven voor vragen en Jacana houdt de expert op de hoogte middels een nieuwsbrief. Jacana promoot dat de Afrikaanse ondernemer die begeleid is in de toekomst zelf als expert uitgenodigd zal worden. Op 31 maart 2015 is Stichting Jacana notarieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63033747. Stichting Jacana is tevens erkend als Algemeen nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

2. Organisatie

2.1 Stichting Jacana Business Empowerment

Initieel Bestuur:

 • Voorzitter: H.H.J. Haanen
 • Secretaris: L.R.M. Kurth
 • Penningmeester: J.H.G. Vaessens

Initieel project medewerkers in Afrika:

 • Program Manager: A.J.M. Nijssen
 • Financien & marketing: H.H.J. Haanen
 • Lokale werknemer(s)

Elk bestuurslid en vrijwilliger heeft in ieder geval de taak en primair doel om alles in werking te stellen om de statutaire doelstelling en de daaruit voortvloeiende projecten succesvol uit te voeren.

2.2 Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur wordt klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

2.2.1 De voorzitter

De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;
 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;
 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;
 • Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen.

2.2.2 De penningmeester

De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;
 • Controle van de financiële administratie zoals aangeleverd door de medewerker(s) uit Afrika;
 • Samenstellen van het financiële jaarverslag;
 • Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen;
 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

2.2.3 De secretaris

De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail voor zover dit niet door de Afrikaanse medewerkers verricht kan worden;
 • Archiveren van de bovengenoemde inkomende en uitgaande post en e-mail;
 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;
 • Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
 • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

Alle bestuursleden hebben gelijke stemrechten en worden geacht tijdens de bestuursvergaderingen deel te nemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

2.3 Project medewerkers Afrika

De volgende aanvullende taken worden vervuld door de project medewerkers die in Afrika werken voor Jacana:

 • Financiën
  • Administratie en boekhouding
  • Budget bewaking
 • Marketing
  • Fondsenwerving
  • Rekruteren van experts
  • Vinden van entrepreneurs
  • Website, Facebook, Linkedin, Google+, nieuwsbrief beheren
  • Technisch onderhoud van social media en website
  • Bijhouden en archiveren van binnenkomende en uitgaande communicatie (email en post) voor zover dat vanuit Afrika mogelijk is
 • Training en monitoring
  • workshops voor entrepreneurs
  • experts begeleiding
  • monitoring en begeleiding
 • Human Resource
  • contracten
  • wetgeving
  • lokale stichting opzetten indien wenselijk

De project medewerkers dienen aangestuurd te worden door het bestuur. Zij hoeven niet bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn maar kunnen wel door het bestuur uitgenodigd worden.

3. Project

Pilot3.1 Eerste jaar = pilot jaar

In het eerste jaar dat Jacana actief is zal een solide basis gelegd worden. De organisatie zal verschillende aanpakken uitproberen, met als hoofddoel de meest efficiënte aanpak selecteren en verder uitwerken. Jacana wil er zeker van zijn dat onze klanten niet negatief benadeeld worden door eventuele beginners fouten. Daarom is het belangrijk om het eerste jaar het klanten aantal beperkt te houden. Onze doelstelling voor het eerste jaar is:

Doel Minimale doelstelling
Samenwerking met partners creëren Een werkbare samenwerking met Micro Financierings instelling
Ontwikkelen van workshops en training en op kleine schaal testen Minimaal 3 van de volgende 4: algemene business vaardigheden, boekhouding, management vaardigheden en computer vaardigheden
Ontwikkelen van tools en test deze op kleine schaal Minimaal 3 van de volgende 4: website, ondernemers selectie tool, gebruikersvriendelijk financiële planning tool, gebruikersvriendelijk business plan tool
Trainen, fondsen werven, experts rekruteren en ondernemers ondersteunen (doel 14) Voor minimaal 12 ondernemers
Start ontwikkeling van naamsbekendheid

3.2 Tweede jaar = fine tuningFineTune

Jacana heeft veel geleerd in het eerste jaar en in het tweede jaar zullen de procedures en tools aangescherpt en verfijnd worden. In het tweede jaar zal Jacana meer werk gaan maken van het vergroten van de naamsbekendheid. Onze doelen voor het tweede jaar zijn:

Doel Minimum doelstelling
Verfijnen van procedures en tools en deze testen op grotere groep ondernemers
Trainen, fondsen werven, experts rekruteren en ondersteunen van entrepreneurs (doel 42) Voor minimaal 32 ondernemers
Ontwikkelen van naamsbekendheid

3.3 Na het tweede jaarRoleOut

Na het tweede jaar zijn de procedures en tools verworden tot praktische instrumenten. Vanaf het derde jaar zal de doelstelling zijn:

Doel Minimum doelstelling
Continueren van trainingen, fondsen werven, experts rekruteren en ondernemers begeleiden (doel 66) Voor minimaal 39 ondernemers
Onderzoeken hoe de organisatie op te schalen is naar andere locaties.
Vergroten van naamsbekendheid

3.4 Prestatie indicatoren

 • Het doel is dat 80% van de ondernemingen duurzaam zijn gegroeid.
 • Het doel is dat 90% van de klanten (experts en ondernemers) het werk van Jacana als goed of uitstekend evalueren. Jacana zal jaarlijks de evaluaties publiceren.

4. Marketing

Jacana richt zich in de marketing op verschillende groepen:

 1. Marketing gericht op kleine Afrikaanse ondernemers die door Jacana ondersteund kunnen worden;
 2. Marketing gericht op gepassioneerde experts;
 3. Marketing gericht op het werven van donoren via crowdfunding donaties en goede doelen organisaties

Jacana verstrekt op verschillende manieren informatie:

Door een nauwe samenwerking te zoeken met andere organisaties zal getracht worden sponsoren te vinden. Jacana zal ook voorstellen schrijven en indienen bij organisaties die donaties verlenen. Crowdfunding zal plaatsvinden via de Jacana website en social media.

5. Administratie en beloningsbeleid

5.1 Administratie

Het bestuur zal de medewerker die verantwoordelijk is voor de financiële administratie, schriftelijk (email) toestemming geven voor een (reeks) financiële transacties. Aan bepaalde transacties kunnen door het bestuur voorwaarden verbonden worden. Bijvoorbeeld het instellen van een transactie limiet, dit wil zeggen dat voordat een project kan starten de fondsen voor een project volledig ontvangen moeten zijn. De administratie zal maandelijks door de verantwoordelijke medewerker aan de penningmeester gerapporteerd worden. De penningmeester zal minimaal een keer per kwartaal de boekhouding controleren. Per kwartaal zal de penningmeester een toelichting bieden op het verloop van de baten en lasten van de stichting en of de fondsenwerving dan wel de uitgaven moeten worden bijgestuurd. De administratie zal worden vergeleken met de vooraf vastgestelde exploitatie- en projectbegrotingen, waarin is bepaald hoeveel geld nodig is om de vastgestelde projecten uit te voeren en daarnaast de organisatiekosten te dekken.

5.2 Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de gemaakte onkosten volgens de regelgeving van de Nederlandse belasting dienst. Voor bestuurders geldt dat onkosten worden vergoed die redelijkerwijs gemaakt worden bij het uitvoeren van hun functie ten behoeve van de stichting. Voor het dagelijkse management van Jacana in Afrika reserveert de stichting een maximale vergoeding van 1.600 €/maand. Per lokale medewerkers in Afrika reserveert de stichting een maximum vergoeding van 500 €/maand (voor het verwacht aantal lokale medewerkers zie paragraaf 6. Financiën). Voor vrijwilligers wordt per situatie gekeken naar de vergoeding waarbij de maxima uit de regelgeving voor vergoeding, te lezen op de volgende url: http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-bijzondere_arbeidsrelaties.html#HL-16.21 worden gehanteerd.

6. Financiën

Het bestuur van de stichting maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting, stelt deze vast, conform Artikel 8 van de statuten. De Stichting Jacana is opgericht 31 maart 2015 en zal naar verwachting halverwege 2015 haar activiteiten starten. Derhalve is nog geen financiële verantwoording over voorgaande perioden beschikbaar. Hieronder geven we een overzicht van de verwachte financiële situatie voor de eerste 3 jaar.

61. Projectjaar 1

Om haar doelen te bereiken heeft Jacana onderstaande fondsen nodig:

 • € 30.000,- euro als startkapitaal
 • € 2.000,- euro per ondernemer voor trainen en ondersteuning.
Start up  
Communication

€ 8,500

Salaries

€ 8,000

Office

€ 7,000

Transport

€ 6,500

Total

€ 30,000

Per project 1st year
Individual guidance & monitoring

€ 720

Communication

€ 520

Group training & workshops

€ 260

Transport

€ 260

Management & overhead

€ 240

Total

€ 2,000

Jacana streeft na om het eerste jaar minimaal 12 ondernemers te ondersteunen. Dit houdt in dat er een totaal bedrag van €24.000,- aan fondsen opgehaald moet worden voor de begeleiding van de ondernemers en €30.000,- aan investeringskosten. Het eerste jaar verwacht Jacana met maximaal 3 medewerkers in Afrika te werken.

6.2 Projectjaar 2

Om de doelen van het tweede jaar te bereiken, heeft Jacana onderstaande fondsen nodig:

 • € 1.500,- tot € 2.000,- per ondernemer voor trainen en ondersteuning.

Jacana streeft na om het tweede jaar minimaal 32 ondernemers te ondersteunen. Dit houdt in dat er een totaal bedrag van €64.000,- aan fondsen opgehaald moet worden voor de begeleiding van de ondernemers. Het tweede jaar verwacht Jacana met maximaal 5 medewerkers in Afrika te werken.

6.3 Projectjaar 3

Om de doelen van het derde jaar te bereiken, heeft Jacana onderstaande fondsen nodig:

 • € 1.100,- tot € 1.500,- per ondernemer voor trainen en ondersteuning.

Jacana streeft na om het derde jaar minimaal 39 ondernemers te ondersteunen. Dit houdt in dat er een totaal bedrag van €58.500,- aan fondsen opgehaald moet worden voor de begeleiding van de ondernemers. De kosten voor de experts zijn nihil, omdat deze hun eigen reis- en verblijfkosten zullen betalen. Na het tweede jaar verwacht Jacana met 6 medewerkers in Afrika te werken.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij Jacana (rik.haanen[at]jacana.help)

Free Newsletter

Free Newsletter

Receive monthly news.

Almost there… activate your subscription! 1 Check your inbox or spam folder. 2 Find our email. 3 Click on confirmation link.

Pin It on Pinterest

Shares